รายชื่อมหาเทพ

ศาสนาพราหมณ์ เป็นศาสนาที่ยอมรับนับถือว่ามีเทพเจ้าเป็นใหญ่ (ศาสนาเทวนิยม) โดยมีเทพสูงสุด ๓ องค์ คือ พระพรหม พระวิษณุ และ พระศิวะและมีเทพอื่นๆอีกหลายองค์ เช่น พระอัคนี , พระวายุ, พระอินทร์ ฯลฯ

ในพระคัมภีร์ปุราณะอันเป็นคัมภีร์หลักใหญ่ใจความสำคัญของศาสนาพราหมณ์ ได้กล่าวถึงเทพที่สำคัญ ๆ (มหาเทพ)ไว้ถึง ๘ องค์ด้วยกัน คือ
๑. พระพรหม
๒. พระวิษณุ (พระนารายณ์)
๓. พระศิวะ (พระอิศวร)
๔. พระสุรัสวดี (สรัสวติ, สรสวติ) ชายาของพระพรหม
๕. พระลักษมี ชายาของพระวิษณุ
๖, พระอุมา (พระนางปาราวตี) ชายาของพระศิวะ
๗. พระคเนศ (พระพิฆเนศวร) พระโอรสของพระศิวะกับพระนางอุมา
๘. พระขันธกุมาร พระโอรสของพระศิวะกับพระนางอุมา

นี้ไง ? ความสำเร็จ

นี้ไง ? ความสำเร็จ
เสร็จแล้วคับนิทรรศการของพวกเราปี 3 คณะครุศาสตร์ คับ

1...2....3.....

1...2....3.....
มาถ่ายรูปกัน

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

บทที่ 1


บทที่ 1
บทนำเกี่ยวกับการจัดแสดงและนิทรรศการ

ความหมายของการจัดแสดง
......คำว่า "การจัดแสดง" ในภาษไทยโดยสำนึกและความรู้สึกในสังคมไทย เมื่อกล่าวถึงการจัดแสดงจะคิดไปในเรื่องของการนันทนาการ งานรื่นเริง ดังนั้นความหมายของ "display" จึงตรงกับศัพท์ในภาษาไทยว่า "จุลนิทัศน์" แปลว่าตัวอย่างที่นำมาแสดงให้เห็นเพียงเล็กน้อย
......การจัดแสดงหรือจุลนิทัศน์ หมายถึง นิทรรศการขนาดเล็กมากที่นำเสนอข้อมูล วัตถุสิ่งของ ผลงาน สินค้า หรือผลิตภัณฑ์บางส่วนในสถานที่ที่มีการตกแต่งไว้อย่างสวยงามและเหมาะสม โดยเน้นเพื่อเร้าใจให้ผู้ชมเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
ความหมายของนิทรรศการ
......นิทรรศการ หมายถึง การนำเอาทัศนวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน เช่น แผนภาพ แผนภูม รูปภาพ กราฟ ของจริงและตัวอย่าง มาแสดงเพื่อเป็นการสื่อสารทางความคิดและความรู้ให้กับบุคคลระดับต่างๆ ตามโครงเรื่องที่วางไว้
......นิทรรศการเป็นการรวบรวมสิ่งของและวัสดุเป็นชุดๆ เพื่อขมวดความคิดตามวัตถุประสงค์ทางการศึกษา หากเป็นกิจกรรมด้านการค้าการจัดนิทรรศการเป็นการแสดงผลงานสินค้า ผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมให้คนชม
......สรุป นิทรรศการหมายถึง การจัดแสดงข้อมูลเนื้อหาผลงานต่างๆ ด้วยวัสดุ สิ่งของ อุปกรณ์และกิจกรรมที่หลากหลายแต่มีความสัมพันธ์กัน มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน มีการวางแผนและออกแบบที่เร้าความสนใจให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในการดู การฟัง การสังเกตด้วยสื่อที่หลากหลาย เช่น รูปภาพ ของจริง หุ่นจำลอง ป้ายนิเทศน์ และกิจกรรมต่างๆ เช่น การประกวด การแข่งขัน การบรรยาย การสาธิต และการตอบปัญหา
ประวัติของนิทรรศการ
........1. จุดเริ่มต้นของการจัดนิทรรศการ หลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่เป็นภาพเขียนในถ้ำทางตอนใต้ของฝรั่งเศส นักโบราณคดีระบุว่าเป็นภาพเขียนในยุคก่อนประวัติศาสตร์ เป็นฝีมือของมนุษย์เผ่าโครมันยอง เป็นการเขียนเพื่อถ่ายทอดความเชื่อและความรู้สึกที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน มนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ยังได้จัดแสดงโครงสร้างโดยการตั้งวางก้อนหินขนาดใหญ่ซ้อนกัน เป็นสัญญลักษณ์ทางความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติกับมนุษย์ เรียกผลงานี้ว่า "หมู่หิน"(Stonehenge) นับเป็นตันกำเนิดหรือพื้นฐานสำคัญของการจัดแสดงและนิทรรศการ
........2. การจัดเทศกาลแสดงสินค้าในยุคโบราณ สมัยโบราณมีการจัดนิทรรศการขนาดใหญ่ในลักษณะการจัดเทศกาลแสดงสินค้า คำว่า"fair" มาจากภาษาละตินว่า"feria" หมายถึง "วันหยุดเทศกาล" เนื่องจากคนสมัยนั้นอาศัยอยู่ตามไร่นาป่าเขา ผลิตผลบางอย่างมีมากจนเหลือใช้ ซึ่งอาจตรงกับความต้องการของบางคน ทั้งสองฝ่ายจะมาพบกัน ณ ที่นัดหมาย มักเป็นบริเวณพื้นที่สำคัญที่ชุมชนกำหนด จึงเป็นที่มาของการจัดแสดงและนิทรรศการในสมัยโบราณ
........3. การจัดเทศกาลแสดงสินค้าสมัยใหม่ ศตวรรษที่ 19 โรงงานต่างๆที่ผลิตสินค้า การสื่อสารและการส่งสินค้าดีขึ้น ผู้ผลิตจะนำเสนอ หรือจัดแสดงเฉพาะสินค้าตัวอย่าง เมื่อผู้ซื้อต้องการสินค้าใดก็สามารถสั่งซื้อได้อย่างรวดเร็ว นับเป็นปรากฎการณ์ใหม่และมีความหมายในการจัดนิทรรศการขนาดใหญ่
คุณค่าของนิทรรศการ
1. เป็นแหล่งรวบรวมความรู้จากหลายๆที่ มารวมเข้าด้วยกันอย่างมีระบบและสวยงาม เพื่อจัดแสดงและนำเสนอในเวลาเดียวกัน
2. เป็นแหล่งถ่ายทอดสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมได้ โดยอาศัยสื่อต่างๆ เช่น รูปภาพ แสง เสียง หุ่นจำลอง ของจริง การแสดง
3. เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในกิจกรรม
4. ส่งเสริมการทำงานเป็นหมู่คณะ
คุณสมบัติของผู้จัดนิทรรศการ
...1. มีความรู้พื้นฐานทางจิตวิทยาหรือการทำความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
...2. มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในวิทยาการแขนงต่างๆ เช่น ศิลปะ งานช่าง งานออกแบบ การผลิตสื่อ
...3. มีความคิดสร้างสรรค์ มีแผนงานการทำงานอย่างเป็นระบบ มีแรงจูงใจ มีความมุมานะ
ประเภทของนิทรรศการ
1. จำแนกตามขนาด......-การจัดแสดงหรือจุลนิทัศน์ -นิทรรศการทั่วไป -มหกรรม
2. จำแนกตามวัตถุประสงค์...-นิทรรศการเพื่อการศึกษา -นิทรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์ -นิทรรศการเพื่อการค้า
3. จำแนกตามระยะเวลา......-นิทรรศการถาวร -นิทรรศการชั่วคราว -นิทรรศการเคลื่อนที่
4. จำแนกตามสถานที่......-นิทรรศการในอาคาร -นิทรรศการกลางแจ้ง -นิทรรศการกึ่งในอาคารกึ่งกลางแจ้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

อาจารย์และพี่คนสวย

อาจารย์และพี่คนสวย

มาทำงาน

มาทำงาน
งานไม่ทำมาถ่ายรูปดีกว่า

เอกเทคโน

เอกเทคโน
สมาชิก

เอกคณิต

เอกคณิต
สมาชิก

เอกวิทย์

เอกวิทย์

ปฐมวัย

ปฐมวัย

ดึกแล้ว

ดึกแล้ว
ดึกแล้วยังจะติดอยู่อีก